timing advance

英[ˈtaɪmɪŋ ədˈvɑ:ns]美[ˈtaɪmɪŋ ædˈvæns]

時間提前;定時超前

片語

fuel timing advance供油正時提前

timing advance control點火提前角控制

timing advance spool valve點火提前滑閥

timing advance input circuit點火提前裝置輸入電路

ta timing advance定時提前

timing advance gear點火提前齒輪

timing advance servo點火提前伺服

uplink timing advance上行定時提前

automatic timing and advance自動正時和提前

英漢例句

  • timing advance unit

    噴油提前器

  • hydraulic timing advance mechanism

    液壓式噴油提前器